Đã cập nhật 368 chương
1

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 1: Mượn Xác Hoàn Hồn

2

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 2: Bạch Nhãn Lang

3

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 3: Phật Ấn Hiện Ra

4

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 4: Sách Phúc Duyên

5

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 5: Thọ Mệnh Hạn Chế

6

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 6: Không Gian

7

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 7: Không Có Tiền

8

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 8: Học Nghề

9

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 9: Thành Phẩm

10

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 10: Thu Tiền

11

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 11: Giúp Một Chút

12

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 12: Không Phải Tôi Trộm

13

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 13: Thiếu

14

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 14: Giúp Đỡ Trong Nhà

15

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 15: Tuyệt Đối Không Ngăn Cản Mày

16

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 16: Ân Tình

17

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 17: Không Thể Nhận Vô Ích

18

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 18: Thiếu

19

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 19: Tuyệt Đối Không Quay Đầu Lại

20

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 20: Thiếu

21

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 21: Mua Đồ Nhiều

22

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 22: Thiếu

23

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 23: Thân Thích Nghèo

24

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 24: Thiếu

25

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 25

26

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 26: Thiếu

27

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 27: Trứng Gà Đưa Tới Cửa

28

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 28: Thiếu

29

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 29: Đuổi Ra Khỏi Nhà

30

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 30: Thiếu

31

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 31: Trộm Nhà Khó Phòng

32

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 32: Thiếu

33

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 33: Đại Lực Sĩ

34

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 34: Thiếu

35

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 35: Bồi Thường Không Nổi

36

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 36: Thiếu

37

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 37: Thiếu

38

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 38: Thiếu

39

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 39: Bánh Bao Nghèo

40

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy - Chương 40: Thiếu