0
Lượt Xem
112
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

“Tiểu hắc tiểu hắc, ngươi vì cái gì không giúp ta mặc quần áo?” Ta sợ đem không cẩn thận đem ngươi quần áo cấp cắt nát a. “Tiểu hắc tiểu hắc, ngươi vì cái gì không muốn chạm vào ta?” Ta sợ không cẩn thận đem ngươi cấp xé nát a. “Tiểu hắc tiểu hắc, ngươi vì cái gì không cho ta nghe ngươi thanh âm?” Ta sợ đem ngươi cấp làm sợ a. “Tiểu hắc tiểu hắc, ngươi rốt cuộc trông như thế nào a?” Ngươi không phải đều kêu ta tiểu hắc sao. “Tiểu hắc tiểu hắc, ngươi như thế nào như vậy bổn a?” Cái này thật sự không có biện pháp a. “Tiểu hắc tiểu hắc, ta đói bụng, lộng điểm ăn tới.” Cái này không thành vấn đề, hôm nay liền sát chỉ Behemoth cự thú tới ăn đi, ta công chúa.

Thẻ Tiêu Chí