0
Lượt Xem
90
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Vong Xuyên, ta là Vị Ương. Một thế hẹn nhau, tam thế lưu luyến si mê. Thiên Giới hoàng tử yêu Nhân giới sửu nữ? Không nên quá kỳ quái.

Vô luận ngươi là yêu, là ma, là người, là tiên, đều là ta đời này duy nhất. Bên trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cùng ngươi.

Trạm [trang web] nhắc nhở: Các vị thư hữu nếu là cảm giác đến 《 Vong Xuyên Hoa Vị Ương 》 cũng không tệ lời nói mời không nên quên hướng ngài QQ bầy cùng microblogging bên trong bằng hữu đề cử a!

Thẻ Tiêu Chí