Đã cập nhật 229 chương
1

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 1: Quận Chúa Thất Thế

2

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 2: Nợ Máu Thì Phải Trả Máu

3

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 3: Kiểm Tra Tử Thi

4

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 4: Thế Giới Song Song

5

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 5: Thế Giới Song Song Ii

6

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 6: Vị Hôn Phu Ngoài Ý Muốn

7

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 7: Hưng Sư Vấn Tội

8

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 8: Phục Hay Không Phục

9

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 8-2: Giải Thích

10

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 9: Làm Khó Bổn Quận Chúa Đâu Phải Dễ

11

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 10: Lập Liên Minh

12

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 11: Lên Núi Luyện Tập

13

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 12: Gặp Nam Nhân

14

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 13: Ngự Thuật Sư- Dược Sĩ Sư

15

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 14: Trúng Độc

16

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 15: Dược Sĩ Sư

17

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 16: Luyện Hỏa Thuật

18

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 17: Lợn Quay

19

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 18: Vị Hôn Phu

20

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 19: Nỗi Khổ Của Những Tinh Anh

21

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 20: Thăm Doanh Trại

22

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 21: Thần Ảnh Quân

23

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 22: Nha Đầu, Ngươi Có Dám Chắc Chữa Được Không?

24

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 23: Thời Gian Gắp Rút

25

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 24: Phẫu Thuật Thành Công

26

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 25: Bái Sư

27

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 26: Dám Vu Khống Cho Nàng Ấy, Các Ngươi Chán Sống Rồi !

28

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 26-2: Sơ Lượt Bản Đồ Nhân Vật Trong Truyện

29

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 27: Tiền Bối Xuyên Không

30

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 28: Luyện Đan Thuật

31

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 29: Luyện Đan Thuật Ii

32

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 30: Luyện Đan Thuật (hạ)

33

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 31: Cho Người Tới Cảnh Vương Phủ

34

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 32: Cho Người Tới Cảnh Vương Phủ (trung)

35

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 33: Cho Người Tới Cảnh Vương Phủ (hạ)

36

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 34: Thần Thú - Phong Tử

37

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 35: Lo Lắng Trước Trận Đấu

38

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 36: Ác Quỷ Hiện Hình (thượng)

39

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 37: Ác Quỷ Hiện Hình (hạ)

40

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương - Chương 38: Ước Mơ Phục Thù