0
Lượt Xem
324
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ta thật sự không mang thù nha,

Bởi vì ta ——

Có thù hiện tại báo, có thù mình báo!

Không cần các loại trùng sinh, không cần mượn tay người khác!

Cho nên, nhìn, ta thật sự, thật sự không mang thù đâu ~

Thẻ Tiêu Chí