Đã cập nhật 144 chương
1

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 1: Xuyên Không Về Ai Cập Cổ Đại

1

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 1: Xuyên Không Về Ai Cập Cổ Đại

2

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 2: Giải Độc Cho Pharaoh

2

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 2: Giải Độc Cho Pharaoh

3

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 3: Bắt Rắn Bằng Tay Không

3

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 3: Bắt Rắn Bằng Tay Không

4

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 4: Đây Là Quan Tâm Sao?

4

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 4: Đây Là Quan Tâm Sao?

5

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 5: Nhận Ông Cháu

5

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 5: Nhận Ông Cháu

6

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 6: Ám Sát Bắt Thành

6

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 6: Ám Sát Bắt Thành

7

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 7: Truy Tìm Hung Thủ

7

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 7: Truy Tìm Hung Thủ

8

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 8: Luyện Kim

8

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 8: Luyện Kim

9

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 9: Ép Hôn

9

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 9: Ép Hôn

10

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 10: Niềm Tin

10

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 10: Niềm Tin

11

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 11: Lòng Thành

11

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 11: Lòng Thành

12

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 12: Chọn Tỳ Nữ Riêng

12

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 12: Chọn Tỳ Nữ Riêng

13

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 13: Quà Cưới Của Pharaoh

13

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 13: Quà Cưới Của Pharaoh

14

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 14: Phu Thê Bất Đồng

14

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 14: Phu Thê Bất Đồng

15

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 15: Đế Vương Tàn Nhẫn

15

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 15: Đế Vương Tàn Nhẫn

16

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 16: Tình Đầu Của Đế Vương

16

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 16: Tình Đầu Của Đế Vương

17

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 17: Mua Nô Lệ

17

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 17: Mua Nô Lệ

18

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 18: Cận Vệ Trung Thành (thượng)

18

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 18: Cận Vệ Trung Thành (thượng)

19

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 19: Cận Vệ Trung Thành (hạ)

19

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 19: Cận Vệ Trung Thành (hạ)

20

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 20: Những Vị Khách Không Mời (thượng)

20

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - Chương 20: Những Vị Khách Không Mời (thượng)